ALGEMENE VOORWAARDEN

Tetro Tijsmans projects
Videograaf Nederland & Love 2 wed

Overeenkomst inzake de vervaardiging van een audiovisuele productie.

Artikel 1: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door verlening van een opdracht aan Tetro-Tijsmans videoproducties verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Tetro-Tijsmans videoproducties en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.


1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tetro-Tijsmans videoproducties opgenomen wordt
.

1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Tetro-Tijsmans videoproducties en een opdrachtgever waarop Tetro-Tijsmans videoproducties deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2: Uitvoering opdracht door Tetro-Tijsmans videoproducties

2.1 Tetro-Tijsmans videoproducties zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.2.2 Nadat de offerte of prijsopgave is ondertekend zal Tetro-Tijsmans videoproducties de opdracht gaan uitvoeren.

2.3 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum.
-In geval van overschrijding van enige termijn zal Tetro-Tijsmans videoproducties en opdrachtgeven zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.


2.4 Indien een sdkaart niet leesbaar is zal Tetro-Tijsmans projects de sdkaart door een professioneel bedrijf laten bekijken. Mochten de beelden daarna niet meer bruikbaar of leesbaar zijn zal Tetro-Tijsmans het factuur crediteren en vervalt onze opdracht. Tetro-Tijsmans project is niet aansprakelijk te stellen voor het niet kunnen leveren van de (trouw)film.

2.5 Beëindigen opdracht
Indien, na ondertekening, door de opdrachtgever de opdracht eenzijdig wordt beëindigd, brengen wij het volledige geoffreerde bedrag in rekening. 

2.6 Verplaatsen van de opdracht is in een lopend jaar is kosteloos tot uiterlijk 15 april in het nieuwe jaar. Wel zullen wij de aanbetaling verhogen naar de helft van het totaal geoffreerde bedrag exclusief aanbetaling. Verschuivingen naar na 15 april in het nieuwe jaar zijn mogelijk maar hiervoor brengen wij 50% van het geoffreerde bedrag als extra kosten in rekening.  


Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever

3.1 Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Tetro-Tijsmans videoproducties binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto's en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Tetro-Tijsmans videoproducties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.


3.4 Indien opdrachtgeven akkoord heeft gegeven kan de productie niet meer kosteloos aangepast worden. Extra uur prijs bedraagt 150,- euro per uur exclusief btw. Om een productie aan te passen c.q. opnieuw produceren rekenen wij met gemiddeld 8 werkuren.

3.5 Facebook en/of marketing acties. Indien een winnaar vanuit één van onze marketing acties, alleen kan boeken op een dag dat er al werkzaamheden zijn gepland door Tetro-Tijsmans videoproducties dan zal zij geen winnaar meer zijn. In goed overleg kan de actie dan eventueel voor een andere activiteit gepland worden. Lukt dit niet dan vrijwaart de winnaar Tetro-Tijsmans projects van alle rechtelijke stappen.

Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de betreffende pagina.4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product, zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4. Nadat een opdrachtgever zelf een reserveringsopdracht geeft of wanneer een opdracht door videograaf is bevestigd staat de boeking voor 100% vast. Indien een opdrachtgever hierna alsnog de boeking wil intrekken zal Videograaf Nederland het bedrag van 500,- euro aan reserveringskosten en derving in rekening brengen.

Artikel 5: Auteursrechten

5.1 Het auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij Tetro-Tijsmans videoproducties of diens licentiegevers.

5.2 Tetro-Tijsmans videoproducties zet te allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Tetro-Tijsmans videoproducties gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Tetro-Tijsmans videoproducties dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van Tetro-Tijsmans videoproducties en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetro-Tijsmans videoproducties en/of diens licentiegever de door Tetro-Tijsmans videoproducties aan de opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tetro-Tijsmans video Producties de door Tetro-Tijsmans videoproducties geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken te bewerken.

5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Tetro-Tijsmans videoproducties door Tetro-Tijsmans videoproducties aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatment, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.

5.8 auteursrechtelijke muziek welke wordt gebruikt bij huwelijksvideo's is alleen toegestaan binnen huiselijk gebruik. Tetro-Tijsmans videoproducties is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch dergelijk materiaal distribueert via bijv. sociale media kanalen. Dit is dus verboden. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoire toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, verwijzen wij u naar de buma/Stemra website. Thans zijn de kosten 144,- per 30 seconden film voor bestaand repertoire.

Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tetro-Tijsmans videoproducties. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Tetro-Tijsmans videoproducties in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien een klacht gegrond is, zal Tetro-Tijsmans videoproducties de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7: Aansprakelijkheid van Tetro-Tijsmans videoproducties

7.1 Tetro-Tijsmans videoproducties is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan Tetro-Tijsmans videoproducties zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.

7.2 Iedere aansprakelijkheid van Tetro-Tijsmans videoproducties voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Tetro-Tijsmans videoproducties in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Tetro-Tijsmans videoproducties gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij Tetro-Tijsmans videoproducties heeft gemeld.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9: Vrijwaring

9.1 Tetro-Tijsmans videoproducties vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart Tetro-Tijsmans videoproducties de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet Tetro-Tijsmans videoproducties, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten middels contract.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Tetro-Tijsmans videoproducties voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Tetro-Tijsmans videoproducties het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.

9.3 Marketing: De door videograaf uitgegeven waardebonnen, kortingen, prijzen en/of acties mogen niet in combinatie worden gebruikt. Indien een klant meerdere prijzen en/of waardebonnen heeft zal videograaf Nederland alleen de hoogste korting toepassen.

Artikel 10: Geschillen

10.1 De rechter in de vestigingsplaats van Tetro-Tijsmans videoproducties is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Tetro-Tijsmans videoproducties het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

10.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Tetro-Tijsmans videoproducties en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn op te vragen op de website www.Tetro-Tijsmans video.nl

12.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Tetro-Tijsmans videoproducties en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.